Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.      Relisting: De partij die de overeenkomst met de opdrachtgever aangaat tot het uitvoeren van een overeenkomst. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer 84277734.

2.     Opdracht: De opdracht die door de opdrachtgever aan Relisting geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten.

3.     Derden: De ander die betrokken wordt bij het uitvoeren van de overeenkomst door Relisting of de opdrachtgever.

4.    Opdrachtgever: De partij die Relisting de opdracht geeft en zich verbindt door middel van deze overeenkomst tot deze opdracht.

5.     Overeenkomst: De verbintenis die tussen Relisting en de opdrachtgever gesloten wordt.

6.     Schriftelijk: Door middel van e-mail of per post.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

1.      Op alle diensten, offertes, overeenkomsten, facturen en andere verbintenissen van Relisting zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk van de algemene voorwaarden is afgeweken. 

2.     Relisting: De partij die de overeenkomst met de opdrachtgever aangaat tot het uitvoeren van een overeenkomst. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer 84277734.

3.     Opdracht: De opdracht die door de opdrachtgever aan Relisting geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten.

4.    Opdrachtgever: De partij die Relisting de opdracht geeft en zich verbindt door middel van deze overeenkomst tot deze opdracht.

5.     Overeenkomst: De verbintenis die tussen Relisting en de opdrachtgever gesloten wordt.

6.     Schriftelijk: Door middel van e-mail of per post.

 

Artikel 3 – Offertes van Relisting

1.      Als de opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt en/of kan weten dat de offerte onjuist is en/of fouten bevat, dan is Relisting niet gebonden aan de door haar verstrekte offerte.

2.     Tenzij de offerte(s) van Relisting een termijn voor aanvaarding bevat, zijn alle offertes van Relisting vrijblijvend. De aanbieding vervalt na een termijn van 30 dagen, wanneer er geen aanvaardingstermijn is vastgesteld.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1.      De overeenkomst tussen Relisting en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte of de aanbieding van Relisting schriftelijk heeft bevestigd.

2.      De door Relisting genoemde (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen. Relisting kan in geen geval door de opdrachtgever verplicht worden om zich hier aan te houden.

3.     Indien Relisting voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of het leveren van de diensten, zoals overeengekomen in de overeenkomst, afhankelijk is van gegevens en/of documenten van de opdrachtgever, dan is Relisting gerechtigd om het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat zij de benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

4.     Indien er in de overeenkomst (leverings)termijnen zijn afgesproken met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van de dienst(en), dan zijn dit nimmer fatale termijnen.

5.    Indien Relisting het overeengekomen termijn op een of andere manier niet na komt, brengt de opdrachtgever Relisting hier schriftelijk van op de hoogte middels een ingebrekestelling. De ingebrekestelling bevat een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn waarbinnen Relisting dit alsnog kan nakomen.

6.     De opdrachtgever verstrekt alle benodigde gegevens en/of documenten duidelijk en volledig aan Relisting zodat zij de overeenkomst correct kan uitvoeren. De opdrachtgever verleent in ieder geval zijn/haar medewerking aan Relisting om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

7.     Relisting is gerechtigd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden partijen in te schakelen.

8.     Relisting is niet verplicht om een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.     Relisting kan van de opdrachtgever verlangen dat hij/zij een schriftelijke onderhoudsovereenkomst aangaat wanneer de partijen overeenkomen dat Relisting de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website en benodigde hulp programma en/of een ‘content managementsysteem’ ter beschikking dient te stellen.

Artikel 5 – De duur en de beëindiging van de overeenkomst

1.      Gesloten onderhoudsovereenkomsten duren minimaal 12 maanden. Tenzij de opdrachtgever een maand voordat de verlenging intreedt de overeenkomst schriftelijk bij Relisting opzegt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een termijn van een nieuwe 12 maanden.

2.     Indien de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet of onvolledig nakomt, is Relisting gerechtigd om zijn verplichtingen jegens de overeenkomst op te schorten.

3.     Wanneer Relisting gegronde vrees heeft of ontstaat dat de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen, dan kan van Relisting niet gevraagd worden dat zij de overeenkomst conform de overeengekomen condities zal uitvoeren.

4.    Indien Relisting voor de start van het uitvoeren van de overeenkomst bij de opdrachtgever vraagt om zekerheid t.a.v. het voldoen van verplichtingen en deze zekerheid blijft uit, dan kan van Relisting niet gevraagd worden dat zij de overeenkomst conform de overeenkomst zal uitvoeren.

5.     Indien er vertraging opgelopen wordt gedurende het uitvoeren van de overeenkomst en de vertraging is afkomstig van de zijde van de opdrachtgever, dan kan Relisting niet gevraagd worden dat zij de overeenkomst conform de overeengekomen condities zal uitvoeren.

6.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn vorderingen van Relisting op de opdrachtgever direct opeisbaar.

7.     Indien Relisting de nakomingen van haar verplichtingen opschort behoud Relisting haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

8.     Opschortingen van de overeenkomst betekenen niet dat de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever komen te vervallen.

9.     Relisting heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever direct te ontbinden, indien deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt door de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet na te komen. Relisting is nooit tot betaling van schadevergoeding verplicht, nog dient zij de opdrachtgever schadeloos te stellen.

10.  Opdrachtgever is verplicht tot het betaling van schadevergoeding en/of schadeloosstelling van Relisting in het geval van ontbinding zoals omschreven in het vorige lid op basis van wanprestatie.

11.    In het geval dat Relisting tussentijds de overeenkomst opzegt, zal Relisting zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichte werkzaamheden aan derden. Relisting zal dit doen in overleg met de opdrachtgever.

12.   Indien Relisting extra kosten heeft door de overdracht van werkzaamheden zoals omschreven in het voorgaande lid, is de opdrachtgever verplicht deze kosten te vergoeden aan Relisting.

13.   De extra kosten die worden gemaakt door Relisting, zoals omschreven in het vorige lid, worden binnen 30 dagen door de opdrachtgever aan Relisting voldaan. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

14.   Werkzaamheden die t.a.v. het maken van een webshop of webhosting of website of domeinnaamregistratie zijn verricht, zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever de opdracht annuleert na bevestiging en/of straten van de opdracht. De kosten t.a.v. gereserveerde arbeidstijd kunnen hier ook bij gerekend worden.

Artikel 6 – Prijzen

1.      De prijzen van onze diensten, offertes, overeenkomsten, facturen en andere verbintenissen van Relisting zijn weergegeven in Euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk elders anders schriftelijk is overeengekomen.

2.     Als er sprake is van bijkomend werk, wordt dit apart op een factuur door Relisting naar de opdrachtgever verzonden en zal dit als afzonderlijke factuur worden beschouwd. 

3.     Bij akkoord van de opdrachtgever over de offerte of de start van de overeenkomst door Relisting kan Relisting een aanbetaling van minimaal 30% en maximaal 50% verlangen van de opdrachtgever. Middels deze aanbetaling worden eventuele kosten, die vooraf door Relisting worden gemaakt, gedekt

1.      Relisting heeft het recht haar prijzen eenzijdig te wijzigen.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

1.      De opdrachtgever moet aan de factuur van Relisting binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, volgens de instructies en aanwijzingen die Relisting aan de opdrachtgever heeft verstrekt.

2.     De manier van betalen kan afwijken van de hier bovengenoemde artikel indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.     Relisting heeft het recht om periodiek te factureren.

4.    Wanneer de opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn  (14 dagen) aan de voorwaarden van de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

5.     De periode waarin de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever de wettelijke rente aan Relisting verschuldigd. De rente wordt berekend over het bedrag dat open staat vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is.

6.     Als Relisting eventuele andere (incasso)kosten moet maken naast de (wettelijke) rente om daarbij ervoor te zorgen dat de opdrachtgever aan het openstaande bedrag te voldoen, is Relisting gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

7.      Indien er is overeengekomen dat het openstaande bedrag in delen wordt uitgevoerd, worden deze delen afzonderlijk van elkaar door Relisting gefactureerd. Deze deelfacturen worden gezien als op zichzelf staande facturen.

8.     wanneer de factuur de wettelijke betalingstermijn overschrijd, wordt er een redelijke boete vastgesteld van 2% extra op basis van het totaalbedrag van de factuur

 

 

 

Artikel 8 – Overwerk

1.      Verzoek tot uitbreiding van de werkzaamheden dient door de opdrachtgever schriftelijk bij Relisting ingediend te worden.

2.     Relisting zal extra werkzaamheden pas verrichten nadat er een nieuwe schriftelijke overeenkomst is tussen Relisting en de opdrachtgever over deze werkzaamheden.

3.     In het geval dat Relisting extra werkzaamheden nodig heeft zal dit worden besproken met de opdrachtgever, waarna eventuele extra kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.

4.    Wijzigingen van het gewenste en vooraf overeengekomen eindproduct worden in de eerder genoemde leden ook gezien als overwerk.

 

Artikel 9 – Ondersteuning

1.      Relisting adviseert opdrachtgevers telefonisch of per e-mail over gebruik van geleverde diensten en/of producten.

2.     Relisting zal ook informatie verstrekken over geleverde diensten en/of producten per e-mail en/of telefoon.

3.     Indien er gebreken zijn en/of ontstaan aan geleverde producten zal de opdrachtgever Relisting hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen per e-mail en/of telefonisch.

4.    De opdrachtgever dient klachten of meldingen met betrekking tot storingen zelf per e-mail of telefonisch te melden aan Relisting. Relisting zal vervolgens onderzoek doen en waar nodig actie ondernemen.

5.     Wanneer klachten en/of storingen op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur gemeld worden aan Relisting zal zij trachten deze binnen enkele uren op te pakken.

6.     Relisting zal, in het geval een klacht en/of storing gemeld wordt buiten de dagen of tijden die genoemd worden in het voorgaande lid, proberen de eerst volgende werkdag te reageren.

 

Artikel 10 – Beschikbaarheid

1.      De werkzaamheden met betrekking tot de door Relisting geleverde databestanden, websites, programmatuur, applicaties en materialen is afhankelijk van de toelevering aan Relisting door derden, storingen en noodzakelijk onderhoud. Als gevolg van vooraf genoemde omstandigheden kan het werk van Relisting vertraging oplopen. De opdrachtgever erkend dit.

2.     Relisting kan, door afhankelijkheid van in het vorige lid genoemden, niet volledig instaan voor absolute beschikbaarheidsgarantie. Ook cybercrime en diefstal vallen hier onder.

3.     Relisting staat in haar recht om, al dan niet tijdelijk de dienstverlening geheel of gedeeltelijk stil te leggen, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik in de daarvoor noodzakelijke mate te beperken. Redenen hiervoor zijn onder anderen preventie van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, adaptie en/of onderhoud van software of andere producten of het uitvoeren van correcties. Relisting brengt de opdrachtgever in dit geval schriftelijk, dan wel telefonisch, zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.      Relisting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door storingen en/of niet beschikbaar zijn van data-, computer- of telecom faciliteiten.

2.     Relisting is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever aangeleverde of ingevoerde gegevens.

3.     Relisting is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de geleverde diensten door de opdrachtgever. Dit geldt voor correct, dan wel incorrect gebruik.

4.    Relisting is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies, dan wel beschadeging van (opgeslagen) data.

5.     Relisting is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de gevolgen van hacking of andere cybercrime aanvallen.

6.     Relisting is niet aansprakelijk wanneer er inbreuk wordt gedaan op intellectueel eigendomsrecht van derden.

7.     De opdrachtgever vergoed alle schade en kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van aanspraken van derden, wettelijke handelsrente, incassokosten, verbeurde boetes, winstderving en kosten met betrekking tot juridische bijstand, die Relisting maar of lijdt om de opdrachtgever haar tekortkomingen in de nakoming alsnog na te laten komen. Relisting eigent zich hiermee ook het recht toe schade en bijkomende kosten die voortvloeien uit het onrechtmatig handelen van de opdrachtgever, op de opdrachtgever te verhalen.

8.     Relisting is niet aansprakelijk voor schaden die ontstaat door gebruikte software en/of infrastructuur van de opdrachtgever en/of derden.

9.     Relisting kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, daaronder wordt uitsluitend:

a.     Kosten die voortvloeien uit juridische stappen die de opdrachtgever heeft om Relisting alsnog haar verplichtingen van de overeenkomst tussen Relisting en de opdrachtgever na te laten komen;

b.    De kosten die de opdrachtgever maakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van Relisting. Dit enkel en alleen wanneer de uitslag van dit onderzoek laat zien dat Relisting aansprakelijk is.

c.     voor zover de opdrachtgever aantoont dat bepaalde kosten hebben geleid tot een beperking of voorkoming van de geleden schade, worden deze gemaakte kosten vergoed door Relisting.

10.  Aansprakelijkheid van Relisting voor geleden schade door de opdrachtgever geldt uitsluitend indien de opdrachtgever, binnen de gestelde termijn, Relisting op de hoogte brengt van haar tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. De opdrachtgever dient Relisting schriftelijk op de hoogte te stellen van deze ingebrekestelling en dient hierbij gedetailleerd de tekortkoming in de nakoming te beschrijven en Relisting een redelijke termijn te verschaffen waarin zij de kans krijgt om dit alsnog na te komen.

11.    Vorderingstermijn t.a.v. de aansprakelijkheid vervalt na 12 maanden indien de opdrachtgever een consument is.

12.   De door Relisting uit te keren schadevergoeding is in geen geval hoger dan de hoofdsom op de factuur of het bedrag dat Relisting heeft ontvangen van haar verzekeraar.

 

Artikel 12 – Overmacht

1.      Aansprakelijkheid is uitgesloten als er eventueel overmacht ontstaat.

2.     Onder overmacht wordt verstaan wat er volgens jurisprudentie en wat er in de wet en staat

3.     Ook kan er onder overmacht worden verstaan:

 

a. alle van buitenkomende oorzaken waar wij van Relisting geen invloed op kunnen uitoefenen, voorzien of niet-voorzien.

b. overmacht bij derden partijen van Relisting

c. gebrekkigheid van apparatuur, materialen en/of programmatuur (ook van derden)

d. maatregelen die opgelegd kunnen worden door de overheid

e. storingen van het elektriciteitsnet, het internet, computernetwerken en/of faciliteiten.

f. mobilisatie en oorlog

h. ziekte- en of arbeidsverlof

i. algemene transport- en vervoersbelemmeringen/problemen

4.    Wanneer er een overmacht situatie ontstaat, heeft Relisting het recht om al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

5.     Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden duurt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

6.     Als dit geval zich voor doet wat in het vorige punt is genoemd, is Relisting niet verplicht tot het vergoeden van de eventuele schade van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

1.      Tussen Relisting en de opdrachtgever wordt een strikt vertrouwelijk karakter toegedragen richting het bestaan van de inhoud en onderlinge relatie. De gegevens en informatie die beide partijen aan elkaar verstrekken/gebruiken.

2.     Relisting en de opdrachtgever spannen zich voor, na en tijdens de overeenkomst in om de vertrouwelijke informatie met zorgvuldigheid en gepaste verantwoordelijkheid te behandelen, verstrekken en gebruiken.

 

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

1.      Intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan:

a.     grafische ontwerpen

b.    programmatuur

c.     applicaties

d.    websites

e.     databestanden of andere materialen zoals analyses

f.       ontwerpen

g.    documentatie

h.    rapporten

i.       offertes, evenals voorbereidend werk daarvan

behoren uitsluitend aan Relisting toe en bij eventuele licentiegevers en/of haar toeleveranciers.

2.     De opdrachtgever heeft niet het recht om de intellectuele eigendomsrechten te wijzigen, aan te vullen, te vervreemden, te verhandelen, te verkopen, te kopiëren, beschikbaar te stellen of te gebruiken zonder dat de opdrachtgever hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Relisting heeft.

3.     Grafische ontwerpen of designs die zijn gemaakt en ontwikkeld door Relisting mogen door Relisting gebruikt worden voor eigen promotiedoeleinden met toestemming van de opdrachtgever.

4.    Relisting heeft het recht om de intellectuele eigendomsrechten op te vragen bij de opdrachtgever waarbij de opdrachtgever haar volledige medewerking verleent tot uitvoering van dit verzoek.

Artikel 15 – Overige verantwoordelijkheden en verplichtingen

1.      Relisting zal het beste in zich naar boven halen om haar deel van de overeenkomst op de afgesproken manier uit te voeren.

2.     Het is de taak van de opdrachtgever om zich voldoende te beschermen om zijn/haar eigen gegevens en data te beveiligen d.m.v. een virusscanner, firewall en periodieke wachtwoorden.

3.     Het is de opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid om het op de juistheid van de opgeslagen gegevens die door de opdrachtgever worden gebruikt en ingevoerd.

4.    Jegens Relisting staat de opdrachtgever in voor de juistheid en de volledigheid van alle informatie en/of gegevens die hij/zij verstrekt aan Relisting ter uitvoering van de overeenkomst.

5.     Als de opdrachtgever op fouten stuit, is hij/zij verplicht deze fouten aan Relisting te melden. De opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken bij Relisting. Onder fouten wordt verstaan: het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

 

Artikel 16 – Slotbepalingen

1.      Op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, facturen en andere verbintenissen van Relisting is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     Als de opdrachtgever een klachtenprocedure start, worden de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever niet opgeschort.

3.     Als er sprake is van een geschil tussen Relisting en opdrachtgever, zal Relisting altijd aansturen op een onderlinge geschillenbeslechting.

4.    Mocht het blijken dat de onderlinge geschillenbeslechting tussen beide partijen niet tot een oplossing leidt, dan wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

5.     Relisting is altijd bevoegd om haar algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Als dit het geval is zal Relisting hier altijd melding van maken aan de opdrachtgever

6.     Indien de overeenkomst is gesloten onder bepaalde voorwaarden en deze worden na het sluiten van de overeenkomst aangevuld of gewijzigd, gelden de oorspronkelijke voorwaarden waaronder de overeenkomst des tijds gesloten is.

Websites

Artikel 1 – De Website

1.     Relisting
maakt geen website op maat. De verschillende webdesigns zijn gebaseerd op
verschillende templates. Relisting probeert de wensen van de klant na te leven
echter zal dit niet altijd gaan door beperkingen in wat wel en niet kan door
het CMS. Dit om de service snel en goed te houden.
 

2.     Er kunnen
gebreken of wijzigingen ontstaan wanneer Relisting een template update.

Artikel 2 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

3.     Als de
klant de overeenkomst opzegt, zal de website na de laatst betaalde termijn
verstreken is offline worden gehaald.

4.     Indien
gewenst kan de klant de domeinnaam overnemen tegen een vergoeding van 30 EUR
aan Relisting.

5.     De klant
kan een export van de website opvragen bij Relisting waar Relisting de keuze
heeft deze te verstrekken tegen een vergoeding betaald aan Relisting van EUR
350.

6.     Relisting
kan geen kopie van de gehele website leveren.

7.     Relisting
is nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen voor zover de
klant een overeenkomst opzegt.

8.     Relisting
heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer
klant een of meerdere betalingen niet heeft voldaan.


Artikel 3 –  Betaling

1.     Relisting
hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

2.     Relisting
behoudt zich het recht voor bedragen van de facturen na automatische incasso of
verzending te wijzigen.

3.     Wanneer
de klant niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan. Dan is Relisting gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of haar
dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 –  Dienstverlenging en garanties

1.     Relisting
spant zich in om de klant optimaal van dienst te zijn. Een 100% foutloze
dienstverlening is technisch onmogelijk. Dit omdat Relisting afhankelijk is van
derden is sommige situaties. Er is geen 100% foutloze dienstverlening garantie.

2.     Relisting
zal de klant tijdig informeren over eventuele wijzigingen in dienstverlening of
technische onderdelen hiervan.
 

3.     Wanneer
een klant de automatische incasso niet kan voldoen om wat voor reden dan ook en
dit niet tijdig heeft aangegeven waardoor er een zo genoemde
chargeback plaats
vindt, kan Relisting hier €10,- administratie kosten voor rekenen.
 

Artikel 5 – 
Aansprakelijkheid

1.     Relisting
sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade uit.

2.     Relisting
sluit iedere aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte en gevolgschade
uit.

3.     Eventuele
schade dient de klant zo spoedig mogelijk bij Relisting te melden

4.     Relisting
is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat er onjuiste
onvolledig of valse informatie is verstreken aan Relisting door klant.

5.     Indien er
de schade is ontstaan door opzet vervallen alle genoemde beperkingen en
uitsluitingen.

Artikel 6 – 
Vrijwaring

1.     De klant
vrijwaart Relisting stelt Relisting vrij van eventuele aanspraken van derden
schade lijden door
  het handelen of nalaten van
de klant.

2.     Wanneer Relisting
wordt aangesproken door derden, dan is de klant gehouden Relisting zowel buiten
als in rechte bij te staan.
 

Artikel 7 – 
Overmacht

1.     Onder
overmacht wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer en of Opdrachtgever
kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn
o.a.: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, landelijke- of mondiale
infrastructurele storingen, ziekte of het overlijden van Opdrachtnemer

2.     De partij
die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbinden.

3.     Een
partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht,
meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

4.     Opdrachtgever
zal ten allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst
aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen
voldoen aan Opdrachtnemer.

5.     Indien
Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder
enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.


Artikel 8 –  Intellectuele
eigendomsrechten

1.     Onverminderd
het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle
intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de
opdracht door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld, tenzij voormelde rechten voor het
verstrekken van de Opdracht door Opdrachtnemer bij de wettelijk voorgeschreven
instanties zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd.

2.     Alle
schriftelijke en elektronische documentatie worden geleverd aan Opdrachtgever
door Opdrachtnemer na beëindiging van het project.

3.     Alle door
Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt voor het gebruik door Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht
en mogen niet door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht.

Artikel 9 –  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.
Op alle aanbiedingen van Relisting en
Overeenkomsten tussen Relisting en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.